പിറവം നഗര സഭയുടെ പഴയ വേസ്റ്റ് വെഹിക്കിള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്