വിവരാവകാശം

ജനറല്‍ സെക്ഷന്‍ - പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

  ഹരി കെ

  സൂപ്രണ്ട്

  പിറവം നഗരസഭ

  ഫോണ്‍ : 0485-2242339

ഹെല്‍ത്ത് സെക്ഷന്‍ - പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

    അഞ്ചു കെ തമ്പി

    ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍

    പിറവം നഗരസഭ

    ഫോണ്‍ : 0485-2242339

എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷന്‍ - പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

   മുഹസിന്‍ പി എം

  അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയര്‍

  പിറവം നഗരസഭ

  ഫോണ്‍ : 0485-2244405

അപ്പീല്‍ അധികാരി

  കൃഷ്ണരാജ് എന്‍ പി

  സെക്രട്ടറി

 പിറവം നഗരസഭ

 ഫോണ്‍ : 0485-2242339