2021-22 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തികത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോം

Posted on Wednesday, June 30, 2021

1. മല്‍സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ ബിരുദ/ബിരുധാനന്ധര വിദ്യാര്‍ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക്‌ ലാപ്ടോപ് പദ്ധതി

                    https://drive.google.com/file/d/12oc-b2JP7Iqs0aru7dhH_oxWhnix3tP1/view?usp=sharing

2. മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍(ജനറല്‍)

           https://drive.google.com/file/d/1pBGpUWcZDauLRGZLAu1Zd7czlBwrbgSF/view?usp=sharing

3. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം(ജനറല്‍)