പിറവം ആയുര്‍വേദ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പഴയ കെട്ടിടം പിളിച്ചു നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്