ലേലം/ഓഫര്‍ -മുനിസിപ്പല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്‌ കോംപ്ലക്സ്‌ ഒഴിവുള്ള കടമുറികള്‍ തിയതി 14.11.2022