പിറവം നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ള വെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച മരങ്ങള്‍/വിറക് വില്‍ക്കുന്നത് ഓഫര്‍ സംബന്ധിച്ച്