ലേലം - പൊളിച്ചു നീക്കിയ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമഗ്രികള്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്